fizjomaster@fizjomaster.com

Regulamin - FIZJOMASTER

§1 Definicje:

a) OrganizatorFIZJOMASTER

Naramowicka 211A/26; 61-611 Poznań; NIP: 7781452685, REGON:522849932;

b) Współorganizator – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej współorganizująca Szkolenie razem z Organizatorem;

c) Zamawiający– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej kierująca Uczestnika do udziału w Szkoleniu;

d) Uczestnik– Użytkownik i/lub osoba wyznaczona przez Użytkownika do udziału w Szkoleniu;

e) Szkolenie– usługa szkoleniowa będąca Szkoleniem Własnym lub Szkoleniem Współorganizowanym;

f) Szkolenie Własne– szkolenie organizowane wyłącznie przez Organizatora;

g) Szkolenie Współorganizowane– szkolenie organizowane przez Organizatora przy współudziale Współorganizatora;

h) Usługa szkoleniowa– działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Szkolenia Własnego lub Szkolenia Współorganizowanego zakończonego wydaniem imiennego certyfikatu lub zaświadczenia;

i) Zgłoszenie–złożenie przez Zamawiającego za pośrednictwem Serwisu;

j) Formularz Zgłoszenia– formularz zamieszczony na stronie Serwisu, który Zamawiający uzupełnia o wymagane dane i przesyła Organizatorowi w celu zgłoszenia udziału Zamawiającego lub Uczestnika w Szkoleniu oraz zawarcia Umowy;

k) Potwierdzenie Udziału– informacja przesyłana drogą elektroniczną przez Organizatora do Zamawiającego w odpowiedzi na prawidłowo wypełnione Zgłoszenie i zaksięgowanie opłaty rekrutacyjnej stanowiąca potwierdzenie zgłoszenia;

l) RODO– Rozporządzenie nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

m) Kontakt do Organizatora: tel. 531-861-208, adres e-mail: fizjomaster@fizjomaster.com

n) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest FIZJOMASTER, ul. Naramowicka 211A/26; 61-611 Poznań; NIP: 7781452685; REGON:522849932; posługująca się dla potrzeb kontaktów adresem poczty elektronicznej fizjomaster@fizjomaster.com oraz tel. 531-861-208. W przypadku zmiany którejkolwiek z ww. danych zmiana ta nie stanowi zmiany Regulaminu. Zmiany w tym zakresie będą aktualizowane na stronie internetowej pod adresem www.fizjomaster.com, poprzez zamieszczenie stosownego wpisu; 

Szczegółowe zasady przetwarzania danych opisane są w Polityce prywatności.

o) Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu, zakupu, organizacji i uczestnictwa w Szkoleniach organizowanych przez Organizatora.

p) Szkolenia realizowane są według programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej przy danym Szkoleniu.

Zamawiający zobowiązany jest przekazać Regulamin lub poinformować Uczestnika o jego treści. W przypadku zaniechania przez Zamawiającego wykonania ww. zobowiązania, Organizator zwolniony jest z odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia Uczestnika zgłoszone wobec Organizatora w związku z udziałem Uczestnika w Szkoleniu.

§2 Strona internetowa

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest spełnienie następujących warunków technicznych:

a) dostęp do komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;

b) dostęp do poczty elektronicznej;

c) przeglądarka internetowa w najnowszej konfiguracji i zabezpieczeniu.

2. Spełnienie wskazanych powyżej warunków technicznych leży po stronie Użytkownika.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą informatyczną Zamawiającego.

 

§3 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Fizjomaster.
 2. Organizatorem szkoleń jest Fizjomaster.
 3. W celu potwierdzenia woli uczestnictwa w szkoleniu należy wysłać do Organizatora: wypełniony formularz zgłoszeniowy online, zgłoszenie mailowe, telefonicznie.
 4. Zgłaszającym może być osoba fizyczna lub prawna, dokonująca zgłoszenia Uczestnika w swoim imieniu. Zgłaszający może być jednocześnie uczestnikiem szkolenia.
 5. Uczestnikiem szkolenia jest osoba fizyczna zgłoszona przez Zgłaszającego.
 6. Organizator zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie zgodnie z planem szkolenia oraz zapewnić uczestnikom materiały szkoleniowe i inne niezbędne rzeczy i materiały konieczne do jego realizacji zgodnie z harmonogramem przebiegu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji harmonogramu szkolenia w odpowiedzi na
 8. potrzeby szkoleniowe Uczestników, możliwości przyswajania wiedzy itp…
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia w danym terminie  w przypadku zaistnienia przyczyn od niego niezależnych np. choroba trenera. W przypadku odwołania szkolenia Organizator zobowiązuje się zaproponować inny dogodny termin szkolenia. Wszelkie informacje o zmianach w terminach szkoleń będą publikowane na stronie internetowej oraz przesyłane do zgłaszających pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 10. W przypadku odwołania szkolenia i niewyznaczenia przez Organizatora nowego terminu lub wyznaczenia nowego terminu niedogodnego dla Zgłaszającego, Organizator dokona 100% zwrotu wcześniej wpłaconych opłat na rachunek wskazany przez zgłaszającego.
 11. Szkolenia są prowadzone przez Trenera posiadającego niezbędną wiedzę oraz kwalifikacje w danej tematyce. 
 12. Program szkolenia jest programem autorskim.

 

§4 Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

 1. Zgłoszenia i rezerwacje na dane szkolenie są przyjmowane w następujący sposób:

a) pocztą elektroniczną na adres organizatora fizjomaster@fizjomaster@com;

b) poprzez elektroniczny formularz zamieszczony na stronie internetowej organizatora:

www.fizjomaster.com;

c) telefonicznie : 531-861-208.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia niekompletnych zgłoszeń.

3. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać najpóźniej w ciągu 10 dni przed planowanym terminem szkolenia.

4. Zgłoszenie uczestnictwa po terminie wskazanym w pkt. 3 niniejszego paragrafu jest możliwe po wcześniejszej konsultacji z organizatorem i zgodzie organizatora. W przeciwnym razie zgłoszenie może nie zostać rozpatrzone.

5. Ilość miejsc na każde ze szkoleń jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność wpłat. Za termin dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę jego wpływu do Organizatora.

6. Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest deklaracją uczestnictwa w szkoleniu wymaga potwierdzenia przez organizatora zakwalifikowania na listę uczestników szkolenia. Organizator dokonuje potwierdzenia (na podstawie wpłaty zadatku), wpisu na listę uczestników szkolenia poprzez wysłanie maila zwrotnego do zgłaszającego. Po dokonaniu potwierdzenia ze strony organizatora zgłoszenie staje się wiążące dla uczestnika.

7. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją i zapoznaniem się z Regulaminem i RODO.

8. Schemat przebiegu procesu zakupowego

a) wybrać produkt – w postaci wybranej Usługi szkoleniowej;

b) dodać produkt – w postaci wybranej Usługi szkoleniowej, do koszyka za pomocą przycisku „Do koszyka”;

c) następnie wedle wyboru można kontynuować zakupy powtarzając czynności lub zakończyć zakupy za pomocą przycisku „zamawiam”;

d) w celu finalizacji zamówienia należy podać niezbędne do jego realizacji dane osobowe (dane odbiorcy zamówienia oraz adres e-mail) ewentualne uwagi i komentarze do zamówienia.

e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Zamawiającemu ma zostać wystawiona faktura;

f) wybrać jedne ze wskazanych sposobów płatności;

g) złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacje jego postanowień oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia, które są niezbędne do przystąpienia do realizacji zamówienia przez Organizatora;

h) potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

 

§5 Rezygnacja z udziału w szkoleniu/odwołanie szkolenia

 1. Uczestnik może dokonać rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 2. Organizator musi zostać powiadomiony o rezygnacji z udziału w szkoleniu nie później niż 7 dni przez planowanym terminem szkolenia. Rezygnacja musi być wysłana na adres mailowy: fizjomaster@fizjomaster.com. Za datę złożenia rezygnacji przyjmuje się datę jej wpływu do Organizatora.
 3. W razie złożenia rezygnacji po terminie ustalonym w pkt. 2 niniejszego paragrafu Zgłaszający będzie obciążony kosztami w wysokości 50 % ceny szkolenia.
 4. W przypadku wystąpienia przyczyn losowych niezależnych od Uczestnika uniemożliwiających udział w szkoleniu Organizator będzie rozpatrywał każdy przypadek indywidualnie.
 5. W przypadku nie złożenia rezygnacji ze szkolenia w wymaganym terminie i nie uczestniczenia w szkoleniu zgłaszający ponosi 100% kosztów.
 6. Zgłaszający może dokonać zmiany Uczestnika i nie podlega to dodatkowym opłatom. Należy jednak poinformować o tym fakcie organizatora najpóźniej pięć dni przed planowanym terminem szkolenia i organizator musi zaakceptować zmianę uczestnika pisemnie/mailowo.
 7. O odwołaniu lub zmianie terminu Szkolenia Organizator powiadomi Użytkownika, wedle własnego wyboru, telefonicznie na numer podany w Formularzu Zgłoszenia lub poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zgłoszenia lub zakomunikowany Użytkownikowi w inny sposób.
 8. Organizator może odwołać lub zakończyć Szkolenie w każdym czasie z powodu zaistnienia okoliczności stanowiących siłę wyższą. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia lub zapobieżenia w chwili zawarcia lub wykonywania Umowy, takie jak np. klęski żywiołowe, akty terrorystyczne, orzeczenia władz państwowych lub samorządowych, wojny, strajki generalne lub lokalne, awarie i katastrofy techniczne, choroba prowadzącego.
 9. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Szkolenia w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 1 powyżej Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Użytkownikowi przysługuje wobec Organizatora wyłącznie roszczenie o zwrot wynagrodzenia, które Zamawiający zapłacił Organizatorowi przed dniem odstąpienia. Użytkownik niniejszym zrzeka się dochodzenia od Organizatora jakichkolwiek innych roszczeń, w tym roszczeń o odszkodowanie, zadośćuczynienia, zwrot kosztów lub nakładów.

 

6 Płatności

 1. Udział w szkoleniach organizowanych przez Fizjomaster jest odpłatny. Dla każdego z warsztatów jest ustalona indywidualna cena. Cennik szkoleń zamieszczony jest ogólnodostępny na stronie www.fizjomaster.com. Zgłaszającego obowiązuje cena aktualna w dniu wysłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
 2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest uiszczenie zadatku (10% szkolenia) w terminie 7 dni, pozostała część kwoty szkolenia jest do uregulowania nie później niż 7 dni przed planowanym terminem szkolenia lub zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z organizatorem.
 3. Opłata za szkolenie powinna zostać uregulowana na rachunek bankowy organizatora; konieczne jest wskazanie w tytule przelewu: szkolenie – data – imię i nazwisko Uczestnika. W przypadku kiedy dane te się nie zmieszczą w tytule przelewu można je uzupełnić poprzez przesłanie do organizatora maila z uzupełnieniem oraz potwierdzeniem wykonania przelewu.
 4. Ceny za szkolenia są cenami całkowitymi – brutto.

 

§7 Uczestnicy

 1. W trakcie Szkolenia każdy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wskazówek i zaleceń osoby prowadzącej Szkolenie lub przedstawiciela Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia ze Szkolenia Uczestnika, który narusza porządek, regulamin obiektu, w którym Szkolenie się odbywa lub zachowuje się w inny sposób utrudniający lub uniemożliwiający odbycie lub przeprowadzenie Szkolenia. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot zapłaconego wynagrodzenia oraz opłaty rekrutacyjnej.
 2. Każdy uczestnik odpowiada samodzielnie za swój stan zdrowia podczas szkolenia. Jest zobowiązany poinformować organizatorów, a także prowadzących szkolenie o złym jego stanie lub o niedyspozycji spowodowanej np. Ciążą, lękiem przed igłami, atakami epilepsji itp…
 3. Uczestnik szkolenia zgadza się, aby zajęcia praktyczne oraz instruktarz mogły być przeprowadzone na nim samym, podczas ćwiczeń w parach.
 4. Wszyscy uczestnicy biorą udział w szkoleniach na własną odpowiedzialność.
 5. Organizator nie wyraża zgody na fotografowanie i nagrywanie treści przekazywanych podczas Szkolenia oraz na wykorzystywanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w jakikolwiek sposób takich nagrań bez pisemnej zgody Organizatora. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Organizatora, Organizator może zażądać od Uczestnika skasowania nagrania lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet i naprawienia z tego tytułu powstałej szkody.
 6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody jakie wyrządził Organizatorowi lub osobom trzecim w trakcie Szkolenia w tym bez swojej winy.
 7. Każdy Uczestnik, który weźmie udział w Szkoleniu otrzymuje imienny certyfikat lub zaświadczenie potwierdzający/e ukończenie Szkolenia.
 8. W przypadku Szkoleń adresowanych do osób legitymujących się odpowiednim poziomem kwalifikacji zawodowych czy wykształcenia Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kwalifikacji zawodowych czy wykształcenia Uczestnika. W przypadku niespełnienia wymaganych w danych okolicznościach wymogów przez Uczestnika Organizatorowi przysługuje prawo do odmowy dopuszczenia Uczestnika do Szkolenia. Zamawiający dokonując zgłoszenia na dane Szkolenie jednocześnie oświadcza, że Uczestnik jest podmiotem, któremu Szkolenie jest dedykowane (taka informacja każdorazowo znajduje się w opisie danego szkolenia np. „szkolenie przeznaczone dla: fizjoterapeutów, studentów fizjoterapii, instruktorów fitness”). W przypadku zarezerwowania Szkolenia przez osobę nie posiadającą wymaganych kwalifikacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

§8 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Szkolenia należy kierować na adres e-mail: fizjomaste@fizjomaster.com niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Użytkownika w związku ze złożoną reklamacją);

b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji;

c) oczekiwania Użytkownika.

3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie dalszego postępowania, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji. W przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu, nie dłużej jednak niż do jednego miesiąca, o czym powiadomi Zamawiającego. Termin ten nie obowiązuje Konsumentów.

4. Organizator ma prawo nie rozpatrzyć reklamacji, które nie zawierają wszystkich elementów wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu lub zostały wniesione po terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy Użytkowników – Konsumentów.

5. Jeżeli w ciągu 14 dni Organizator nie ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika, oznacza to, iż uznało ją za uzasadnioną.

 

§9 Postanowienia końcowe

 1. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w danym szkoleniu.
 2. Wszelkie koszty związane z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem w trakcie szkolenia spoczywają na uczestniku szkolenia. Organizator nie zwraca uczestnikowi poniesionych wydatków.
 3. Materiały przekazane uczestnikom na szkoleniu są opracowane i przygotowane przez Fizjomaster, stanowią własność intelektualną organizatora i są objęte prawami autorskimi. Zabrania się ich powielania, udostępniania osobom trzecim oraz przeprowadzania szkoleń na ich podstawie.
 4. Naruszenie praw autorskich przez uczestnika podlegać będzie karze w kwocie 10 tys. złotych na poczet zadośćuczynienia płątne w ciągu 7 dni od zgłoszenia wezwania.
 5. Regulamin uczestnictwa w szkoleniach Fizjomaster dostępny jest na stronie organizatora: www.fizjomaster.com.
 6. Użytkownik w okresie obowiązywania Umowy winien informować pisemnie Organizatora o każdej zmianie swojego adresu, a jeżeli wskazał adres do doręczeń –        o każdej zmianie adresu do doręczeń. Zmiana taka staje się skuteczna z datą doręczenia ww. notyfikacji Organizatorowi. W braku notyfikacji ww. zmiany wszelkie pisma, w tym zawierające oświadczenia woli Organizatora, na adres ostatnio podany (w przypadku podania adresu do doręczeń – na ostatnio podany adres do doręczeń) uważa się za skutecznie doręczone pod tym właśnie adresem.
 7. Uczestnik zezwala Organizatorowi na przetwarzanie danych osobowych w stopniu niezbędnym do realizacji szkolenia oraz zgadza się na przesyłanie przez organizatora informacji o ofercie szkoleniowej. Zgoda na przesyłanie informacji o ofercie szkoleniowej organizatora może być w każdym momencie wycofana.
 8. Za szkody powstałe wskutek działania uczestnika organizator ma prawo żądać od uczestnika naprawienia szkody lub finansowej rekompensaty, której wartość będzie równoważna naprawieniem szkody na koszt organizatora.
 9. Uczestnik zobowiązuje się do stosowania się do zaleceń trenera. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż na terenie obiektu szkoleniowego nie wolno palić, spożywać alkoholu ani przyjmować innych środków odurzających.
 10. W przypadku złamania Regulaminu przez Uczestnika trener ma prawo do wykluczenia Uczestnika z zajęć w trybie natychmiastowym. Uczestnikowi wykluczonemu z kursu nie przysługuje zwrot wpłaconych kwot.
 11. Organizator dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie, jednakże Organizator nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu.
 12. Wszystkie materiały reklamowe dotyczące Szkoleń mają charakter informacyjny, wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 13. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 14. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku doznania przez Uczestnika uszczerbku na zdrowiu w trakcie Szkolenia, chyba że będzie to wynikiem umyślnego działania Organizatora lub rażącego niedbalstwa.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie.